HI-LED 3 mm Yuvarlak LED IP20
Kod Ebat Renk Akım Gerilim Min Gerilim Max Dalga Boyu Işık Şiddeti Min Işık Şiddeti Max Açı
DLHI.03MM.R020.R015 3 mm Kırmızı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 620-630 nm 1000 mcd 2000 mcd 15°
2728 3 mm Sarı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 587-595 nm 1000 mcd 2000 mcd 15°
2719 3 mm Mavi 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 465-470 nm 1500 mcd 2000 mcd 20°
DLHI.03MM.G020.R020 3 mm Yeşil 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 515-525 nm 6000 mcd 10000 mcd 20°
2750 3 mm Soğuk Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 7800 K 5000 mcd 8000 mcd 30°
2721 3 mm Sıcak Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 3500 K 5000 mcd 8000 mcd 30°
2702 3 mm Sıcak Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.6 VDC 3500 K 15000 mcd 20000 mcd 20°
HI-LED 5 mm Yuvarlak LED IP20
Kod Ebat Renk Akım Gerilim Min Gerilim Max Dalga Boyu Işık Şiddeti Min Işık Şiddeti Max Açı
DLHI.05MM.R020.RO15 5 mm Kırmızı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 620-630 nm 5000 mcd 8000 mcd 60°
DLHI.05MM.Y020.RO15 5 mm Sarı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 587-595 nm 4000 mcd 8000 mcd 60°
DLHI.05MM.B020.RO20 5 mm Mavi 20 mA 3.0 VDC 3.6 VDC 464-473 nm 4000 mcd 8000 mcd 60°
DLHI.05MM.G020.RO20 5 mm Yeşil 20 mA 2.9 VDC 3.4 VDC 515-525 nm 15000 mcd 25000 mcd 60°
DLHI.05MM.7020.RO15 5 mm Soğuk Beyaz 20 mA 3.2 VDC 3.6 VDC 7000 K 25000 mcd 35000 mcd 60°
DLHI.05MM.R020.RO60 5 mm Kırmızı 20 mA 1.9 VDC 2.4 VDC 620-630 nm 2500 mcd 3500 mcd 60°
DLHI.05MM.Y020.RO60 5 mm Sarı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 585-595 nm 3000 mcd 4000 mcd 60°
DLHI.05MM.B020.RO60 5 mm Mavi 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 464-473 nm 6000 mcd 9000 mcd 60°
DLHI.05MM.G020.RO60 5 mm Yeşil 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 515-525 nm 10000 mcd 20000 mcd 60°
DLHI.05MM.7020.RO60 5 mm Soğuk Beyaz 20 mA 2.8 VDC 3.6 VDC 7000 K 7000 mcd 9000 mcd 60°
2720 5 mm Sıcak Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 3500 K 5000 mcd 8000 mcd 60°

HI-LED 8 mm Yuvarlak LED IP20
Kod Ebat Renk Akım Gerilim Min Gerilim Max Dalga Boyu Işık Şiddeti Min Işık Şiddeti Max Açı
2772 8 mm Kırmızı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 620-630 nm 25000 mcd 3500 mcd 25°
2773 8 mm Sarı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 587-595 nm 3000 mcd 4000 mcd 25°
2785 8 mm Mavi 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 465-470 nm 3000 mcd 4000 mcd 30°
2774 8 mm Yeşil 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 515-525 nm 20000 mcd 25000 mcd 25°
DLHI.08MM.9020.R025 8 mm Soğuk Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 7800 K 9000 mcd 11000 mcd 25°

HI-LED 10 mm Yuvarlak LED IP20
Kod Ebat Renk Akım Gerilim Min Gerilim Max Dalga Boyu Işık Şiddeti Min Işık Şiddeti Max Açı
DLHI.10MM.R020.RO25 10 mm Kırmızı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 620-630 nm 3000 mcd 3500 mcd 25°
DLHI.10MM.Y020.RO25 10 mm Sarı 20 mA 1.8 VDC 2.4 VDC 590-595 nm 3000 mcd 4000 mcd 25°
DLHI.10MM.B020.RO25 10 mm Mavi 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 464-473 nm 6000 mcd 9000 mcd 25°
DLHI.10MM.G020.RO25 10 mm Yeşil 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 515-525 nm 20000 mcd 30000 mcd 25°
DLHI.10MM.7020.RO25 10 mm Soğuk Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 7800 K 20000 mcd 35000 mcd 25°